Obrana se týká všech - program Ministerstva obrany ČR

Projekt určený pro žáky druhého stupně základních škol, jehož smyslem je seznámit žáky se zásadami a odpovědností občanů za obranu vlasti. Poukázat na možnosti, kde a jakým způsobem si lze individuálně zvyšovat speciální znalosti a dovednosti ve vztahu k branně bezpečnostní problematice a jak se zachovat při vzniku mimořádné události. Druhotným cílem je zvýšit informovanost žáků o aktivitách  armády ČR a povinnostech občana při obraně státu.

Dosažení cíle je realizováno skrze dvě klíčové aktivity:

1) samostatná práce žáků k zadanému tématu,

2) přednáška odborného lektora k níže vymezené problematice.

Žáci vybrané ZŠ jsou nejdříve vyzváni koordinátorem projektu, aby zpracovali referát o osobě – nejlépe z místa svého bydliště - kterou považují za hrdinu v branně bezpečnostním smyslu. Žáci budou vyzváni, aby zvolený „hrdina“ byla osoba z místa jejich bydliště, či blízkého okolí, tak aby informaci mohli vedle dostupných zdrojů – internet, tisk, zjišťovat i např. u pamětníků, či osob v místě jejich bydliště.

Tento referát žáci představí v průběhu vlastní realizace projektu.

Vlastní průběh projektu bude realizován formou přednášky, kde odborný lektor spolku PRESAFE seznámí žáky s obecnými informacemi o branné povinnosti, koho se týká a za jakých podmínek, pohovoří o systému obrany státu a o možnosti dobrovolné participace na ni, probere s žáky význam armády ČR a seznámí se zásadami chování při mimořádných událostech.

V druhé části realizace projektu budou žáci prezentovat zpracování svého samostatného úkolu - referát na téma „náš hrdina“.

Celková délka programu jsou 4 vyučovacích hodiny a jeden seminář je určen pro cca 25 – 30 žáků. Každý účastník obdrží pamětní list a materiál se základními informacemi o projektu.

Díky finanční podpoře Ministerstva obrany je projektový den pro školy ZDARMA